Produktionsskoleforløbet – fra opstart til udslusning

Rundvisning og indskrivning

Alle unge indenfor skolens målgruppe, der henvender sig til skolen, får tilbud om en samtale og rundvisning. Rundvisningen foregår om onsdagen klokken 9.00. Meld dig til i forvejen på tlf. 72 11 27 00.

Ved rundvisningen kommer man rundt på hele skolen. Man får en kort orientering om indholdet på værkstederne. Desuden orienteres om skolens hverdag, vejledningen, mulighederne og formålet med at være elev på en produktionsskole.

Hvis der er gensidig forståelse, og skolen har ledige pladser, aftales et starttidspunkt og eleven skrives ind på skolen.

Alle elever der starter på skolen skal have en Produktionsskoleerklæring, som udarbejdes af ens UU-vejleder. Produktionsskoleerklæringen skal være skolen i hænde før opstart.

Under indskrivningen spørges blandt andet ind til den unges baggrund, motivation, evt. diagnose, formål med opholdet og ønsker til fremtiden. Den unge kan også ønske, hvilket værksted han eller hun ønsker at gå på. Alt dette noteres i Nordplaner.

Nordplaner

Viborg Produktionsskole har valgt at arbejde i et digitalt system, som hedder Nordplaner. Nordplaner giver skolen et samlet overblik over, hvor eleverne befinder sig i deres produktionsskoleforløb og samtidig dokumenterer systemet elevernes udvikling og kompetenceafklaring.

Hver enkelt værkstedslærer er forpligtet på løbende at vurdere eleverne og dokumentere deres kompetenceudvikling i Nordplaner.

Opstart

Nye elever starter i videst muligt omfang om torsdagen – her afklares de sidste spørgsmål til opholdet, ligesom de resterende praktiske forhold afklares. Den unge får at vide hvilket værksted, han eller hun er kommet på.

Ved opstart udleveres bl.a. arbejdstøj og eleverne vil efterhånden blive introduceret for skolens værdigrundlag, regler, praktik, kombinationsforløb og lønudbetaling.

Vejledning

Viborg Produktionsskole tilbyder personlig erhvervs- og uddannelsesvejledning, som medvirker til, at den enkelte elev bliver i stand til at sætte sig arbejds- og uddannelsesmæssige mål.

Formålet er at:

 • Gøre eleverne velinformerede om de faktorer, der er afgørende i deres valg
 • Sikre at eleverne træffer valg, der er så motiverende for dem, at de gennemfører, hvad de beslutter
 • Sætte eleverne i stand til at tage kvalificerede beslutninger om deres videre liv
 • Støtte og motivere den enkeltes valg
 • Kunne hjælpe eleverne med at udforme en personlig handlingsplan

Dette gøres ved at:

 • Oplyse om uddannelsessystemet, om krav og forudsætninger i de enkelte uddannelser
 • Arrangere besøg i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner
 • Oplyse om alternative uddannelsesmuligheder
 • Oplyse om og hjælpe med forståelse af sociale forhold og fritidsmuligheder
 • Gennemføre forløbsplansamtaler
 • Give løbende personlig vejledning

En del af vejledningen er også at sikre, at eleverne har fornøden viden om samfundets opbygning, herunder hvad der forventes, at de selv klarer. Der er fx. fokus på følgende:

 • Brug af de offentlige systemer (NemId mv.)
 • Foredrag, film, virksomhedsbesøg, jobsøgning, ekskursioner til andre uddannelsesinstitutioner
 • Bolig samt boligsikring
 • Budget & økonomi
Forløbsplan

Den individuelle forløbsplan udarbejdes senest 14 dage efter optag i samarbejde mellem elev, værkstedslærer og vejleder. Forløbsplanen revurderes løbende og for hver 3. måned afholdes der deciderede forløbssamtaler på skolen. Her afsættes tid til en individuel samtale med hver enkelt elev. Under samtalen evaluerer man og sætter mål for den kommende tid.

Kombinationsforløb

Af produktionsskolelovens § 2, stk. 4, følger blandt andet, at produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal indeholde meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse medmindre særlige forhold taler herimod.

Kombinationsforløbet skal således indarbejdes i den enkelte elevs forløbsplan, og en eventuel fravigelse fra hovedreglen skal altid begrundes og fremgå af forløbsplanen (jf. § 11 i bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.).

Viborg Produktionsskole har sammen med andre produktionsskoler indgået skriftlige samarbejdsaftaler med erhvervsskoler vedr. kombinationsforløb til skolens elever.

Vejlederen træffer i samarbejde med værkstedslæreren rettidigt aftale med de relevante uddannelsesinstitutioner om kombinationsforløb.

Praktik

Det tilstræbes, at alle skolens elever kommer i praktik. Lovmæssigt er der mulighed for 4 ugers praktik pr. påbegyndte halve år. Værkstedslærerne har i samråd med vejlederen ansvaret for praktik, herunder opfølgning og praktikudtalelse.

Elever, der starter i et ordinært produktionsskoleforløb, kan som hovedregel tidligst komme i afklarende praktikker efter 8 uger. Hvis særlige hensyn taler for det, kan første praktik aftales allerede efter 4 ugers undervisning med fuldt fremmøde.

Almen undervisning – dansk og matematik

På Viborg Produktionsskole tilbydes eleverne både dansk,- og matematikundervisning. Matematikundervisningen afholdes 3 timer onsdag formiddag og danskundervisningen 3 timer torsdag formiddag. Undervisningen varetages af faglærere og  giver én mulighed for at udvikle ens faglige standpunkter.

Udslusning

Det er skolens mål at forholde sig individuelt til eleverne, idet alle har evner eller talenter til at komme videre, hvad enten det drejer sig om job eller uddannelse.

Opholdet på skolen tager udgangspunkt i personlig, social og faglig vejledning samt værkstedsundervisning og tilbud om at deltage i almen undervisning.

Viborg Produktionsskole sigter herved mod at få eleverne videre på uddannelsesforløb eller alternativt i et fremtidigt job.

Skolens pædagogiske grundlag bygger på et menneskesyn, der sikrer ligeværdig status som selvstændigt menneske i den verden, vi alle færdes i.

Ved udslusning af elever færdiggøres kompetencebeviset indenfor 14 dage. Dette udleveres eller sendes til eleven. Resterende materiale gemmes og kan hentes i Nordplaner af personalet. Der tages kopi af kompetencebeviset, som skolen skal opbevare i 30 år.