Opstart og udslusning

Udslusningsstrategi

Elever på Viborg Produktionsskole skal i deres forløb styrkes på såvel den faglige som den personlige del.

Det er skolens mål at forholde sig individuel til eleverne, idet vi går ud fra, at alle har evner eller talenter til at komme videre, hvad enten det drejer sig om job eller uddannelse.

Opholdet på skolen tager udgangspunkt i personlig, social og faglig vejledning samt en aktiv værkstedsundervisning og tilbud om at deltage i almen undervisning.

Viborg Produktionsskole sigter herved mod at få eleverne videre på uddannelsesforløb eller alternativt i et fremtidigt job.

Skolens pædagogiske grundlag bygger på et menneskesyn, der sikrer ligeværdig status som selvstændigt menneske i den verden, vi alle færdes i.

Vejledning

Viborg Produktionsskole tilbyder personlig erhvervs- og uddannelsesvejledning, som medvirker til, at den enkelte elev bliver i stand til at sætte sig arbejds- og uddannelsesmæssige mål.

Formålet er at:

 • Gøre eleverne velinformerede om de faktorer, der er afgørende i deres valg
 • Sikre, at valgene eleverne foretager, er så motiverende for dem, at de gennemfører, hvad de beslutter
 • Sætte eleverne i stand til at tage kvalificerede beslutninger om deres videre liv
 • Støtte og motivere den enkeltes valg
 • Kunne hjælpe eleverne med at udforme en personlig handlingsplan

Dette gøres ved at:

 • Oplyse om uddannelsessystemet, om krav og forudsætninger i de enkelte uddannelser
 • Arrangere besøg i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner
 • Oplyse om alternative uddannelsesmuligheder
 • Oplyse om og hjælpe med forståelse af sociale forhold og fritidsmuligheder
 • Gennemføre forløbsplansamtaler
 • Give løbende personlig vejledning

En del af vejledningen er også at sikre, at eleverne har fornøden viden om samfundets opbygning, herunder hvad der forventes, at de selv klarer og har styr på.

 • Brug af de offentlige systemer (NemId mv.)
 • Foredrag, film, virksomhedsbesøg, jobsøgning, ekskursioner til andre uddannelsesinstitutioner
 • Søge bolig og boligsikring, budget & økonomi
Indskrivning og rundvisning

Alle unge indenfor skolens målgruppe, der henvender sig til skolen, får tilbud om en samtale og rundvisning. Meld dig til rundvisning på tlf. 72 11 27 00

Samtale og rundvisning gennemføres hver onsdag kl. 9.00, hvor der er aktivitet på værkstederne.

Ved rundvisningen gives en kort orientering om indholdet på værkstederne. Så vidt det er muligt, er det en elev på værkstedet, der orienterer.

Herefter orienteres om skolens hverdag, vejledningen, mulighederne og formålet med at være elev på en produktionsskole.

Den unge opfordres til at tænke sig om, inden beslutningen om at starte tages.

Hvis der er gensidig forståelse, og skolen har ledige pladser, aftales starttidspunkt på indslusningsholdet.

Alle elever, der indskrives, skal have en Produktionsskolevurdering fra deres UU-vejleder.

Herefter gennemføres indskrivningen, hvor der spørges ind til den unges stamdata, baggrund, motivation, evt. diagnose, formål med opholdet og ønsker til fremtiden. Dette skrives ind i Nordplaner, et program, som er skolens valg af værktøj til dokumentation og sikring af progression og kompetenceafklaring.

Opstart

Nye elever starter i videst muligt omfang om torsdagen – her afklares de sidste spørgsmål til opholdet, ligesom de resterende praktiske forhold afklares.

Skolens vejledere har sammen som udgangspunkt ansvaret for nye elevers opstart.

Intro

Ved opstart gennemføres et introforløb, hvor nye elever får en gennemgang af, hvad deres forløb på skolen indeholder, herunder skolens værdigrundlag, overordnede skema, regler, praktik, kombi-forløb og lønudbetaling. Her vurderes og aftales det, hvilket værksted den unge skal være en del af.

Forløbsplansamtale

Den individuelle forløbsplan udarbejdes senest 14 dage efter optag i et samarbejde mellem elev, værkstedslærer og vejleder.

Nordplaner

Viborg Produktionsskole har valgt systemet Nordplaner, som giver skolen et samlet overblik over, hvor eleverne befinder sig i deres produktionsskoleforløb og samtidig dokumenterer elevernes kompetenceafklaring.

Hver enkelt værkstedslærer er forpligtet på løbende at vurdere eleverne og dokumentere elevernes kompetenceudvikling via Nordplaner.

Kombinationsforløb

Af produktionsskolelovens § 2, stk. 4, følger blandt andet, at produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal indeholde meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse medmindre særlige forhold taler herimod.

Kombinationsforløbet skal således indarbejdes i den enkelte elevs forløbsplan, og en eventuel fravigelse fra hovedreglen skal altid begrundes og fremgå af forløbsplanen (jf. § 11 i bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.).

Viborg Produktionsskole har sammen med andre produktionsskoler indgået skriftlige samarbejdsaftaler med erhvervsskoler vedr. kombinationsforløb til skolens elever.

Vejlederen træffer i samarbejde med værkstedslæreren rettidigt aftale med de relevante uddannelsesinstitutioner om kombinationsforløb.

Praktik

Det tilstræbes, at alle skolens elever kommer i praktik. Lovmæssigt er der mulighed for 4 uger pr. påbegyndte halve år. Værkstedslærerne har i samråd med vejlederen ansvaret for praktik herunder opfølgning og praktikudtalelse.

Elever, der starter i et ordinært produktionsskoleforløb, kan som hovedregel tidligst komme i afklarende praktikker efter 8 uger. Hvis særlige hensyn taler for det, kan første praktik aftales allerede efter 4 ugers undervisning med fuldt fremmøde.

Vejledningsdage

Forløbsplanen revurderes løbende, og der afsættes hver tredje måned to dage til egentlig forløbssamtaler med eleverne.

Udslusning

Ved udslusning af elever færdiggøres kompetencebeviset indenfor 14 dage. Dette udleveres eller udsendes til eleven. Resterende materiale gemmes og kan hentes i Nordplaner af personalet. Der tages kopi af kompetencebeviset, som skolen skal opbevare i 30 år.